ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว A ในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

ab initio
 
จากการเริ่มต้น
absorbed cost
 
ต้นทุนคิดเข้างาน
absorbed overhead
 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
absorption costing
 
บัญชีต้นทุนรวม
acceptance
 
การรับรองตั๋วแลกเงิน
accessary
 
ชิ้นส่วนประกอบ
acclelrated depreciation
 
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง
accomulated income
 
กำไรสะสม
account balance
 
ยอดดุลในบัญชี
account current
 
บัญชีเดินสะพัด
account day
 
วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์
account payable
 
เจ้าหนี้การค้า
account receivable
 
ลูกหนี้การค้า
account receivable discounted
 
ลูกหนี้จากการขายลด
account receivable turnover
 
อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า
account sales
 
บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า
account stated
 
นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน
accountancy
 
อาชีพบัญชี, งานบัญชี
accountant
 
นักบัญชี
accounting
 
การบัญชี
accounting change
 
การปฏิบัติทางการบัญชี
accounting control
 
การควบคุมทางการบัญชี
accounting cycle
 
วงจรบัญชี
accounting entity
 
หน่วยงานทางการบัญชี
accounting entry
 
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
accounting equation
 
สมการบัญชี
accounting evidence
 
หลักฐานการบัญชี
accounting information
 
ข้อสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
accounting manual
 
คู่มืองานบัญชี
accounting period
 
รอบระยะเวลาบัญชี
accounting policies
 
นโยบายการบัญชี
accounting procedure
 
วิธีการบัญชี
accounting records
 
บันทึกทางการบัญชี
accounting standard
 
มาตรฐานการบัญชี
accounting standard
 
มาตรฐานการบัญชี
accounting system
 
ระบบบัญชี
accounting transaction
 
รายการทางบัญชี
accounting unit
 
หน่วยงานการบัญชี
accounting valuation
 
การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี
accrual
 
ค้างรับค้างจ่าย
accrual basis
 
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ
accrued dividend
 
เงินปันผลค้างจ่าย
accrued expense
 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
accrued income
 
รายได้ค้างรับ
accrued interest
 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accrued interest payable
 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accued interest receivable
 
ดอกเบี้ยค้างรับ
accumulate
 
สะสม
accumulated depreciation
 
ค่าเสื่อมราคาสะสม
accumulated dividend
 
เงินปันผลสะสม
accured liability
 
หนี้สินค้างจ่าย
acount receivable financing
 
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า
activity
 
กิจกรรม
actual cost
 
ต้นทุนจริง
added value
 
มูลค่าเพิ่ม
adjusted entry
 
รายการปรับปรุง
adjusted trial balance
 
งบทดลองหลังการปรับปรุง
adjustment
 
การปรับปรุงรายการ
administrative accounting
 
การบัญชีบริหาร
administrative audit
 
การตรวจสอบด้านบริหาร
administrative expense
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
advance
 
เงินทดรอง
affiliated company
 
บริษัทในเครือ
agenda
 
วาระการประชุม
Agent
 
ตัวแทน
aging schedule
 
ตารางการจัดอายุหนี้
allocate
 
ปันส่วน, แบ่งส่วน
allocation
 
การปันส่วน, การแบ่งส่วน
allowance
 
ค่าเผื่อ
allowance for bad debts
 
ค่าเผื่อหนี้สูญ
allowance for doubtful accounts
 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
amortization
 
การตัดบัญชี
analysis
 
การวิเคราะห์
analytical review
 
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
annual audit
 
การตรวจสอบบัญชีประจำปี
annual closing
 
การปิดบัญชีประจำปี
annual financial statement
 
งบการเงินประจำปี
annual report
 
รายงานประจำปี
appraisal
 
การประเมินราคา
appraisal surplus
 
ส่วนเกินจากการประเมินราคา
appraised value
 
มูลค่าราคาประเมิน
appropriated retained earnings,
 
กำไรสะสมจัดสรร
appropriation
 
การจัดสรร
appropriation account
 
บัญชีจัดสรร
appropriation budget
 
งบประมาณที่จัดสรร
appropriation of net income
 
การจัดสรรกำไรสุทธิ
arbitrary
 
กำหนดเอง
articles of association,
 
ข้อบังคับของบริษัท
as at
 
ณ วันที่
asset
 
ทรัพย์สิน
asset turnover
 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
assigned accounts receivable
 
การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
assignment
 
การโอนสิทธิ
assumption
 
สมมติฐาน
assumption
 
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
at par
 
ราคาตามมูลค่า
audit
 
การตรวจสอบบัญชี
audit adjustment
 
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี
audit around the computer
 
การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์
audit evidence
 
หลักฐานจากการสอบบัญชี
audit guide
 
แนวทางการตรวจสอบบัญชี
audit memorandum
 
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี
audit notebook
 
สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี
audit opinion
 
รายงานตรวจสอบบัญชี
audit period
 
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ
audit plan
 
แผนกการตรวจสอบบัญชี
audit planning
 
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี
audit program
 
แนวการตรวจสอบบัญชี
audit report
 
รายงานการตรวจสอบบัญชี
audit risk
 
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี
audit technique
 
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
audit test
 
การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี
audit through the computer
 
การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
audit trail
 
แนวทางการตรวจสอบ
audit working papers
 
กระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี
audit year
 
ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี
auditability
 
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี
auditing
 
การตรวจสอบบัญชี
auditing procedure
 
วิธีการตรวจสอบบัญชี
auditing standard
 
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
auditing standards
 
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
auditor
 
ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditor’s certificate
 
คำรับรองของผู้สอบบัญชี
auditor’s opinion
 
ความเห็นผู้สอบบัญชี
auditor’s report
 
รายงานของผู้สอบบัญชี
authorized capital stock
 
หุ้นทุนจดทะเบียน
authorized company
 
บริษัทได้รับอนุญาต
authorized security
 
หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต
average
 
ถัวเฉลี่ย
average collection period
 
ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย
average cost
 
ต้นทุนถัวเฉลี่ย

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203