ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
ภาษีน่ารู้
"เลือกรูปแบบองค์กรและประเภทธุรกิจอย่างไร จึงจะมีประโยชน์สูงสุด ?"
 

        สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการวางแผนภาษี คือการเลือกประกอบธุรกิจอย่างไรดีจึงจะทำให้มีต้นทุนต่ำและกำไรสูง และเหมาะสมกับสถานะภาพของกิจการ

1. เลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจ  ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่การจัดตั้งรูปแบบของการประกอบการ ว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร ดังนี้
1. จัดตั้งในรูปบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล
2. จัดตั้งในรูปนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หจก., ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติฯ, มูลนิธิสมาคม, กิจการร่วมค้า, กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI), กิจการHolding Company เป็นต้น
    
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเลือกรูปแบบองค์กร

รายละเอียด
เจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วน
บริษัทจำกัด
 1. เงินลงทุน  มีเงินทุนจำกัด  ระดมทุนได้มากขึ้น  ระดมทุนได้ง่ายและมาก
 2. การบริหารงาน  มีอำนาจเต็มที่  ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน  บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท
 3. ความรับผิดในหนี้สิน  เต็มจำนวน  เต็มจำนวน/จำกัด  เฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ
 4. ผลกำไรขาดทุน  ไม่ต้องแบ่งใคร  เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน  จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ
 5. ภาษีเงินได้  ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%  ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%  ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย 15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี  อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า 15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี
 6. ความน่าเชื่อถือ  
น้อย
 
ปานกลาง
 
มาก

2. เลือกประเภทธุรกิจ เพราะประเภทธุรกิจมีผลต่อการจัดทำบัญชี และเสียภาษีต่างกัน อาทิเช่น
    - ประเภทธุรกิจขายสินค้า ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้า, ซื้อมาขายไป, นำเข้าส่งออก, เช่าซื้อผ่อนชำระ, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
    - ประเภทธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคาร, โรงแรม, รับจ้างทำของ, ซ่อมแซม, รับเหมาก่อสร้าง, ขนส่ง, ฯลฯ
     หากกิจการทำธุรกิจให้บริการ มีข้อดีคือ ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ, จุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดเมื่อมีการชำระเงิน แต่ข้อเสียคือจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากรายได้ค่าบริการ
     หากกิจการทำธุรกิจขายสินค้า มีข้อดีคือ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แต่จะต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ, จุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า แม้จะยังไม่ได้ชำระเงินก็ตาม

     

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203