บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช

 

  

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

(ฉบับที่ ๑)

เรื่อง วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ

พ.ศ.๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยกำหนดวิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑) เรื่อง วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ การประชุมใหญ่ ” หมายความว่า การประชุมใหญ่สามัญหรือกการประชุมใหญ่วิสามัญ

“ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์

“ ประธาน ” หมายความว่า ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๔ ผู้สิทธิเสนอร่างข้อบังคับได้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

(๒) สมาชิกสามัญเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

ข้อ ๕ ร่างข้อบังคับต้องจัดทำแบ่งเป็นข้อ

ผู้เสนอร่างข้อบังคับจะจัดทำบันทึกแสดงหลักการแห่งร่างข้อบังคับนั้นประกอบกับการเสนอร่างด้วยหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับ ผู้เสนอต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังนายกสภาวิชาชีพบัญชีพร้อมร่างข้อบังคับล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุม

สมาชิกสามัญผู้เสนกร่างข้อบังคับอาจขอให้พิจารณาร่างข้อบังคับโดยที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญได้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่างข้อบังคับที่สมาชิกสามัญเสนอ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับนั้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน เพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบังคับนั้นเป็นการล่วงหน้าก่อนเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับต่อที่ประชุมใหญ่ได้

ให้คณะกรรมการตามวรรคสามเลือกกรรมการด้วยกันหนึ่งคนเพื่อที่หน้าที่ประธานวรรคสามพิจารณาหลักการและถ้อยคำในร่างข้อบังคับให้เป็นที่ยุติ และจัดทำร่างเสนอที่ประชุมใหญ่ โดยต้องระบุด้วยว่าเป็นร่างที่เสนอโดยสมาชิกสามัญ

กรรมการซึ่งไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นแย้ง ให้สงวนความเห็นไว้ และให้บันทึกไว้และมีสิทธิอภิปรายในที่ประชุมใหญ่ได้

ข้อ ๗ การพิจารณาร่างข้อบังคับของที่ประชุมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร่างข้อบังคับที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีหรือร่างข้อบังคับที่สมาชิกสามัญเสนอ ที่ประชุมอาจเพิ่มข้อขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขข้อเดิมในร่างบังคับได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างข้อบังคับนั้น และในกรณีที่มีการสงวนความเห็นตามข้อ ๖ วรรคหก ให้ที่ปรุชุมพิจารณาและมีมติว่าจะเห็นด้วยกับความเห็นที่สงวนไว้หรือไม่

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบกับร่างข้อบังคับทั้งฉบับหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปราย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗

เกษรี ณรงค์เดช

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

Download file : regulation1.pdf

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203