บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

(ฉบับที่ ๑๑)

เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

พ.ศ.๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๑) เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๘ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ข้อ ๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสมาชิกสามัญ

(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี และประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสมสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

(๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือทะเบียน หรือห้ามประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญตินี้ ไม่ว่าด้วยโทษตามมาตรา ๔๙ (๓) หรือใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตามกฎหมาย ว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายอื่น เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคนจากผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบัญชีที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔

ข้อ ๖ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยแห่งดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔

(๔) คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ข้อคระกรรมการสภาวิชาชีพเท่าที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติหรือการกระทำการเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงเนื่องจากไม่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง

ข้อ ๗ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มตำแหน่งหรือแต่งตั้งแทนตำปหน่งที่ว่าง ให้นำความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เกษรี ณรงค์เดช

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203