บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี


  

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

(ฉบับที่ ๑๔ )

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก
เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด

. ศ . ๒๕๔๙

___________

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด พ . ศ . ๒๕๔๙ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๔) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด พ . ศ . ๒๕๔๙ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่ง เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

(๒) อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สอง เป็นผู้ช่วยนายกสภาวิชาชีพบัญชีในกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาวิชาชีพบัญชีตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายกสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อนายกสภาวิชาชีพบัญชี และอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

(๓) เลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่

(ก) เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และที่

ประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี

(ข) ดำเนินการตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

(๔) นายทะเบียนและบริหารงานสาขา มีอำนาจหน้าที่

(ก) ควบคุม กำกับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน
สมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของสภาวิชาชีพบัญชี

(ข) ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานสาขา

(ค) ดำเนินการตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

(๕) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชี การเงิน และการงบประมาณของสภาวิชาชีพบัญชี และดำเนินการตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย

ข้อ ๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ให้อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี

(๔) คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่ ให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติหรือกระทำการเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงเนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพ

 

Download file : regulation14.pdf

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203