บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

( ฉบับที่ ๓ )

เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก

. ศ . ๒๕๔๗

____________

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ ( ๑๑ ) มาตรา ๑๖ ( ๔ ) มาตรา ๑๗ ( ๔ ) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ( ฉบับที่ ๓ ) เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก พ . ศ . ๒๕๔๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี

“ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

“ ค่าบำรุง ” หมายความว่า เงินค่าสมาชิกภาพที่สมาชิกต้องชำระให้สภาวิชาชีพบัญชี

“ ปี ” หมายความว่า ปีปฏิทิน

ข้อ ๔ สมาชิกอาจเลือกชำระค่าบำรุงเป็นรายปี รายสามปี หรือรายห้าปีได้ ดังนี้

(๑) การชำระค่าบำรุงเป็นรายปี

สมาชิกสามัญ ๕๐๐ บาท

สมาชิกวิสามัญ ๕๐๐ บาท

สมาชิกสมทบ ๓๐๐ บาท

(๒) การชำระค่าบำรุงเป็นรายสามปี

สมาชิกสามัญ ๑ , ๕๐๐ บาท

สมาชิกวิสามัญ ๑ , ๕๐๐ บาท

สมาชิกสมทบ ๙๐๐ บาท

(๓) การชำระค่าบำรุงเป็นรายห้าปี

สมาชิกสามัญ ๒ , ๕๐๐ บาท

สมาชิกวิสามัญ ๒ , ๕๐๐ บาท

สมาชิกสมทบ ๑ , ๕๐๐ บาท

ข้อ ๕ ผู้ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกต้องแสดงความประสงค์ ว่าจะชำระค่าบำรุงตามข้อ ๔ เป็นรายปี รายสามปี หรือรายห้าปี และชำระค่าบำรุงพร้อมกับการยื่นใบสมัคร

สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้

ในการคิดค่าบำรุงตามวรรคหนึ่ง รอบระยะเวลาตั้งแต่ วั นที่เป็นสมาชิกจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีนั้น ให้นับเป็นหนึ่งปีปฏิทิน

ข้อ ๖ สมาชิกจะขอต่ออายุสมาชิกภาพและชำระค่าบำรุงได้ล่วงหน้าภายในสามเดือนก่อนบัตรหมดอายุ แต่จะล่าช้าเกินเดือนมกราคมของปีถัดไปไม่ได้ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าสมาชิกภาพมีผลต่อเนื่องจากวันที่สมาชิกภาพเดิมสิ้นสุดลง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ต้องพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด สภาวิชาชีพบัญชีจะไม่คืนค่าบำรุง

ข้อ ๘ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ ๖ ให้ถือว่าไม่ชำระค่าบำรุงโดยไม่มีเหตุอันสมควร และให้ถอนจากการเป็นสมาชิก เว้นแต่ จะมีหนังสือแสดงต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เห็นว่าการที ่ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความจำเป็นซึ่งมิใช่ความผิดของตน เช่น เดินทางไปต่างประเทศ เจ็บป่วย หรือมี เหตุอันสมควรอื่นใดซึ่งมิได้มีเจตนาที่จะไม่ชำระ

ข้อ ๙ ในกรณีที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิกภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ยื่นคำขอนั้นชำระค่าบำรุงของปี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าบำรุงของปี ๒๕๔๗ และให้สมาชิกภาพของผู้นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๔๗

( ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช )

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

  

Download file : regulation3.pdf

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203