บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

(ฉบับที่ ๖)

เรื่อง ผู้ทำบัญชี

พ.ศ.๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยผู้ทำบัญชี เพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีเพื่อให้ครบถ้วนนอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ (๔)(๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๖) เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ ผู้ทำบัญชี ” หมายความว่า ผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

“ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

“ ปี ” หมายความว่า ปีปฎิทิน

“ ผู้ขึ้นทะเบียน ” หมายความว่า ผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ

ข้อ ๔ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีได้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ

(๒) ผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อ ๕ ผู้ทำบัญชีซึ่งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับว่าสมาชิกด้วยการรับสมัครสมาชิก ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีเป็นสมาชิกวิสามัญและเห็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ วรรคสาม ด้วย

ข้อ ๖ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องมีวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกับวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งออกกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนได้รับโทษหรือเคยถูกลงโทษจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๓) และหรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของไทย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับนี้ ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามที่นายกสภาวิชาชีพกำหนดพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมปีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ทำบัญชีซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ๕๐๐ บาท

(๒) ผู้ทำบัญชีซึ่งสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ๓๐๐ บาท

ข้อ ๘ เมื่อเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมายได้ตรวจคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ให้นายทะเบียนรับขึ้นทะเบียน ให้กับผู้นั้น พร้อมจัดให้มีหลักฐานการรับขึ้นทะเบียนมอบให้แก่ผู้นั้น

ในกรณีที่ไม่อนุญาตการขึ้นทะเบียนให้ระบุเหตุผลแห่งการไม่อนุมัตินั้นไว้ในหนังสือแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอ พร้อมกับคืนค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามข้อ ๗ แก่ผู้ยื่นคำขอโดยไม่มีดอกเบี้ย

ข้อ ๙ ผู้ขึ้นทะเบียนที่ประสงค์ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีในปีถัดไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมสำหรับไปถัดไปนั้นภายในอัตราที่กำหนดในข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยอาจขอชำระค่าธรรมเนียมได้ล่วงหน้าภายในสามเดือนก่อนเริ่มต้นปีถัดไปได้แต่จะชำระล่าช้าเกินเดือนมกราคมของปีถัดไปไม่ได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ขึ้นทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดในข้อ ๙ ให้นายทะเบียนเพิกถอนออกจากทะเบียน และประกาศรายชื่อไว้ ณ ที่ทำการของสภาวิชาชีพบัญชี เว้นแต่ผู้ขึ้นทะเบียนนั้นจะมีหนังสือแสดงต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เห็นว่าการที่ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความจำเป็นซึ่งมิใช่ความผิดของตน เช่น เดินทางไปต่างประเทศ เจ็บป่วย หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดมิได้มีเจตนาที่จะไม่ชำระ

ข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนผู้ทำบัญชีที่ขอขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอ้างอิง

ข้อ ๑๒ ผู้ทำบัญชีซึ่งได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และหากผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ทำบัญชีต่อไป ให้ชำระค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๔๘ ภายในเดือนมีนาคม ๒๔๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เกษรี ณรงค์เดช

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203