บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช

 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

(ฉบับที่ ๗)

เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พ.ศ. ๒๕๔๘


โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของผู้สอบ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) และมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๙ (๕) และ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับการดูแลการประกอบวิชาชีพ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๗) เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

หมวด ๑

หลักเกณฑ์การข้อรับใบอนุญาต การอนุญาต

และการออกใบอนุญาต


ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายกสภาวิชาชีพกำหนด

ข้อ ๕ ให้นายทะเบียนเสนอคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออกใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ใดและผู้นั้นได้ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกชื่อ ที่อยู่ คุณวุฒิ อาชีพ และที่ตั้งสำนักงาน ลงในทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงออกใบอนุญาตให้

ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่ นายกสภาวิชาชีพกำหนด

ข้อ ๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะขอใบแทนใบอนุญาตได้โดยยื่นคำขอต่อสภาวิชาชีพตามแบบที่นายกสภาวิชาชีพกำหนด

หมวด ๒

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ แล้วต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๓) ไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่นไม่เหมาะสมหรือไม่ทำให้ขาดความเป็นอิสระในหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมวด ๓

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ข้อ ๙ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียม เป็นรายปี ปีละหนึ่งพันบาทโดยเริ่มนับจากวันที่สภาวิชาชีพออกใบอนุญาตให้

ค่าธรรมเนียมให้ชะรำในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่ค่าธรรมเนียมของรอบการชำระค่าธรรมเนียมถัดไป ให้ชำระภายในสามเดือนก่อนวันเริ่มต้นของรอบนั้น

ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผลด้วยไม่ว่าเหตุใด สภาวิชาชีพจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือยื่นคำขอต่ออายุไว้กับ ก.บช. หรือสภาวิชาชีพภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท ซึ่งค่าธรรมเนียนนี้มีผลห้าปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ข้อ ๑๑ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้กับ ก.บช. และ ก.บช. ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้สภาวิชาชีพรับมาพิจารณาละดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป โดยในกานนี้นายกสภาวิชาชีพบัญชีอาจขอให้กรรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับคำขอแทนและส่งคำขอมาให้สภาวิชาชีพไปพลางก่อน

ข้อ ๑๒ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ถ้าได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ให้

ข้อ ๑๓ ผู้ใดผ่านการทดสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจได้จัดขึ้นแล้วให้ถือว่าได้ผ่านการทดสอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เกษรี ณรงค์เดช

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

  

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203