บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี

 

ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ( ฉบับที่ ๑๓ ) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ . ศ . ๒๕๔๙นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ออกข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้ เรียกว่า “ ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ . ศ . ๒๕๔๙”

ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีรับรองว่า ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการบัญชี และ

(๒) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษา และสอบผ่าน ๘ รายวิชา ซึ่งแต่ละรายวิชามีหน่วยกิตอย่างน้อย ๓ หน่วย กิต และเป็นการศึกษาและสอบผ่านในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง ดังนี้

การบัญชีขั้นต้น / ชั้นต้น และการบัญชีขั้นกลาง / ชั้นกลาง

รายวิชา

การบัญชีขั้นสูง / ชั้นสูง

รายวิชา

การบัญชีต้นทุน

รายวิชา

การสอบบัญชี

รายวิชา

การภาษีอากร

รายวิชา

รวม

รายวิชา

(๓) ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในส่วนที่เกี่ยว กับวิชาที่ต้องศึกษาตาม (๒) สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมกับสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ การรับรองผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ หรือกับสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ . ศ. ๒๕๔๙

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพ

 

Download file : sub-regulation13-education.pdf
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203