ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
What's New?
"การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet"

      ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 1 มีนาคม 2549  ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำบัญชี สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ทาง Internet ผู้ทำบัญชีท่านใดที่ยังไม่เคยขอหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานธุรกิจที่รับทำบัญชี จะต้องดำเนินการขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีที่มีหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ใช้ USER ID และ Password เดิมในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปีค่ะ โดยผู้ทำบัญชีจะต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ไว้กับตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันสิ้นปีีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม


คำแนะนำในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพฯ (CPD) ทาง Internet

การแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในแต่ละปี ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งข้อมูลภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 มีนาคม ของปีถัดไป โดยผู้ทำบัญชีต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีไว้กับผู้ทำบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม โดย ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งข้อมูล
และจำนวนชั่วโมงที่พัฒนาความรู้ ตามความเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง ซึ่งมี รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การตรวจสอบข้อมูล

ผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบการแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ได้ทันทีที่แจ้งข้อมูลเสร็จ

2 . การแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ

2.1 การอบรมหรือสัมมนา

ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วันที่เริ่มต้นการอบรม/สัมมนา วัน ที่ สิ้นสุดการ อบรม/สัมมนา ชื่อสถาบันที่อบรม ชื่อหลักสูตรที่อบรม โปรแกรมจะแสดงจำนวนชั่วโมงให้อัตโนมัติ กรณีผู้ทำบัญชีเข้าอบรม / สัมมนาไม่เต็มหลักสูตร ให้ผู้ทำบัญชีแก้ไขจำนวนชั่วโมง

ตามความเป็นจริง และให้ตรงกับหนังสือรับรอง และถ้าเป็นหลักสูตรเดิมระบบจะไม่นับชั่วโมงซ้ำให้ภายในรอบเดียวกัน (3 ปี )

2. 2 การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนา

ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วัน ที่เริ่มต้นการเป็นวิทยากร วันที่ สิ้นสุดการเป็นวิทยากร ชื่อสถาบันที่เป็นวิทยากร ชื่อหลักสูตรที่เป็นวิทยากร โปรแกรมจะแสดงจำนวนชั่วโมงให้อัตโนมัติ กรณีผู้ทำบัญชีเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนาไม่เต็มหลักสูตร

ให้แก้ไขจำนวนชั่วโมงตามความเป็นจริงและให้ตรงกับหนังสือรับรอง ระบบจะทำการคำนวณจำนวนชั่วโมงให้เป็น 3 เท่า และถ้าเป็น

หลักสูตรเดิมระบบจะไม่นับชั่วโมงซ้ำให้ภายในรอบเดียวกัน (3 ปี )

2. 3 การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา

ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วัน ที่เริ่มต้นการสอน วันที่ สิ้นสุดการสอน เลือกว่าเป็น วิชาบัญชี หรือ วิชาที่เกี่ยวข้อง หัสวิชาที่สอน ชื่อวิชาที่สอน ชื่อสถาบันการศึกษา ภายในรอบเดียวกัน (3 ปี ) ผู้ทำบัญชีแจ้งได้ไม่เกิน 18 ชั่วโมง (2 วิชา ) และต้องเป็นวิชา

ที่ไม่ซ้ำกัน

2. 4 การสำเร็จการศึกษาเต็มหลักสูตรในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ให้นับจำนวนชั่วโมงได้ตามปีที่สำเร็จการศึกษา โดยให้ผู้ทำบัญชีเลือกว่าเป็น คุณวุฒิที่สูงกว่าเดิม หรือ ไม่สูงกว่าเดิมทางด้านใด และเลือกว่า อยู่ระหว่างการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา โดยผู้ทำบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งทุกปี และถือว่าในแต่ละปี

ของรอบการพัฒนาความรู้สามปีนั้น ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำในแต่ละปี (6 ชั่วโมง) แล้ว

(1) กรณีผู้ทำบัญชีแจ้งว่าอยู่ระหว่างการศึกษา หมายความว่า ผู้ทำบัญชีต้องสำเร็จการศึกษาในรอบปีที่แจ้ง

(3 ปี ) หาก ผู้ทำบัญชี ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบปีที่แจ้งนั้นหรือไม่ ผู้ทำบัญชีควรต้องมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ฯ ในกิจกรรมอื่น ๆ โดยในแต่ละปีจะต้องมีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย โดย ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง ปีที่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา ซึ่งระบบจะยังไม่นับชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ให้ และเมื่อผู้ทำบัญชีสำเร็จการศึกษาเมื่อใด ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งด้วยว่าสำเร็จการศึกษาระบบจะนับชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ ฯ ให้

(2) กรณีผู้ทำบัญชีแจ้งว่าสำเร็จการศึกษา ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ของแต่ละรอบจะนับเป็นชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ ฯ ของรอบนั้น แต่หากสำเร็จการศึกษาในปีที่ 3 ของแต่ละรอบ ผู้ทำบัญชีมีสิทธิเลือกได้ว่าจะนับชั่วโมงเป็นของรอบที่สำเร็จการศึกษาหรือรอบถัดไป โดย ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา จำนวนชั่วโมงระบบจะแสดงให้ตามหลักสูตรที่ศึกษาโดยอัตโนมัติ

2. 5 การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ให้ผู้ทำบัญชีแจ้ง วันที่สำเร็จการศึกษา เลือกว่าเป็น วิชาบัญชี หรือ วิชาที่เกี่ยวข้อง ชื่อสถาบันที่ศึกษา รหัสวิชาที่ศึกษา ชื่อวิชาที่ศึกษา วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด เช่น อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระบบจะแสดงจำนวนชั่วโมงให้อัตโนมัติ กรณีผู้ทำบัญชีแจ้งการสำเร็จการศึกษาเฉพาะรายวิชาจะสามารถนับชั่วโมงได้วิชาละ 6 ชั่วโมง และภายในรอบเดียวกัน (3 ปี ) ต้องเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำกัน

3. การยกเลิกการแจ้งข้อมูล

กรณีที่ผู้ทำบัญชีแจ้งข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ไม่ถูกต้องให้ผู้ทำบัญชีลบข้อมูล และเข้าไปแจ้งข้อมูลใหม่ได้

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในการแจ้งการพัฒนาความรู้ฯ ให้ท่านสอบถามได้ที่ 02-5474395 ,02-5475977
 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203