บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

     สวัสดี ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ขณะนี้ เดือนมีนาคม 2553 แล้ว คณะกรรมการด้านการทำบัญชีมีข่าวด่วนที่ต้องการแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำมาตรฐานการบัญชีของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีกำลังเร่งจัดทำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard; IFRS) ฉบับเข้าเล่มปี 2009 (Bound Volume 2009) คือ ฉบับที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก้ไขสิ้นสุดในปี 2008 โดยมาตรฐานการบัญชี (Thai Accounting Standards; TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards; TFRS) เหล่านี้ ต้องถือปฏิบัติกับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และบางฉบับที่เนื้อหาและวิธีปฏิบัติยากจะเลื่อนไปปี 2556

            การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีครั้งนี้เป็นกระแสคลื่นระลอกใหญ่ กิจการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาเตรียมทั้งคน เงิน และเวลา โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเท่านั้น แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการด้านการทำบัญชีรู้สึกว่า แม้สภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งข่าวสารนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่า นักบัญชี CFO หรือ CEO บริษัทต่าง ๆ ไม่ได้ให้ข้อมูลป้อนกลับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่กิจการหลายแห่งยังไม่รับทราบข่าวสำคัญนี้หรือได้ทราบแล้วแต่ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไว้น้อยเกินไป เพราะแม้สภาวิชาชีพบัญชีจะเคยจัดประชุมชี้แจงแล้ว แต่ด้วยเวลาการประชุมที่จำกัด การชี้แจงให้ครอบคลุมประเด็นรายละเอียดที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการจึงไม่สามารถทำได้ 

           นอกจากนี้ หลายกิจการอาจคาดว่าผู้สอบบัญชีของท่านเป็นนายแพทย์ที่จะรักษา “โรคบัญชี” ได้ทุกอาการ ขณะที่นายแพทย์เหล่านั้นต่างมีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ มีข้อมูลประกอบต่างกันจึงอาจไม่สามารถรักษาโรคได้ทุกอาการเหมือนเคย เมื่อมองกลับมาในกิจการ ผู้บริหารของท่านอาจเล็งเห็นความสามารถของท่านที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางบัญชีได้เสมอ คณะกรรมการด้านการทำบัญชีขออนุญาตให้ความเห็นว่า ครั้งนี้ท่านต้องรวมใจเป็นหนึ่งและต้องชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมทำงานกันให้ดี อย่า Underestimate มิฉะนั้นท่านอาจเผชิญ Mission Impossible ได้

ก่อนจบข่าวฉบับนี้ คณะกรรมการด้านการทำบัญชีขอเสนอแนวทางการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ สรุปได้ดังนี้

ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี บริษัทมหาชน บริษัทที่ไม่ใช่มหาชน
1 การนำเสนองบการเงิน        X            X
2 สินค้าคงเหลือ        X            X
7 งบกระแสเงินสด        X  
8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด        X            X
10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน        X            X
11 สัญญาก่อสร้าง        X            X
16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        X            X
17 สัญญาเช่า        X            X
18 รายได้        X            X
19 ผลประโยชน์ของพนักงาน        X  
23 ต้นทุนการกู้ยืม        X            X
24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        X  
26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ        X  
27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ        X  
28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม        X  
29 การรายงานในภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรง        X            X
31 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า        X  
33 กำไรต่อหุ้น        X            X
34 งบการเงินระหว่างกาล        X            X
36 การด้อยค่าของสินทรัพย์        X  
37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น        X            X
38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน        X            X
40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        X            X
ฉบับที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทมหาชน บริษัทที่ไม่ใช่มหาชน
2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์        X  
3 การรวมธุรกิจ        X           X
5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก        X           X
6 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่        X           X

            ในฉบับหน้า คณะกรรมการด้านการทำบัญชีจะเล่าถึงกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้เพื่อให้กิจการเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างนี้ ขอให้ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมไว้ แล้วพบกันใหม่ทุก 2 สัปดาห

ที่มา : www.fap.or.th
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203