ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 


โปรโมชั่นพิเศษ

ทำบัญชีกับBuncheeAudit เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ปิดงบอัพเดตข้อมูลให้ทุกเดือน พร้อมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบวงจร คลิกดูรายละเอียด

บัญชี การบัญชี
   
นิติบุคคลตั้งใหม่ มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างจึงจะถูกต้องตามกฏหมาย และ พรบ.บัญชี พ.ศ.2543
กำหนดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น รอบบัญชีของบริษัท/ห้างฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีเข้าหลักเกณฑ์ต้องจด)
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เมื่อมีลูกจ้างหรือพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
จัดหา "ผู้ทำบัญชี" ขึ้นทะเบียนเป็น accountant ของบริษัท
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
ปิดงบและจัดทำงบการเงินประจำปี
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คำอธิบายรายการย่องบการเงิน
การนำส่งงบการเงินประจำปี
หลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินประจำปี
ตรวจสอบการแจ้งรายชื่อธุรกิจของผู้สอบบัญช

 

      การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีที่สามารถขึ้นทะเบียนได้
การสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ
แบบฟอร์มแจ้งทำบัญชี
แบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้งเพิ่ม - ยกเลิก อบรม ของผู้ทำบัญชีผ่านทาง Internet
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี
วิธีการนับชั่วโมงอบรมของผู้ทำบัญช
ตรวจค้นหลักสูตร CPD
แจ้งเพิ่ม(ลด)งานทำบัญชี (CPD) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต      แหล่งข้อมูลคู่มือนักบัญชี
พรบ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547
สภาวิชาชีพบัญชี
ข้อบังคับ,ประกาศ, และแบบฟอร์มต่างๆ ของสภาวิชาชีพ
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
มาตรฐานที่ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน  
ค้นหาข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์
ตรวจค้นฐานข้อมูลธุรกิจของคู่ค้า
ตรวจสอบสถานภาพผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
บัญชี - ภาษีอากร และประมวลรัษฏากร
ความรู้งานประกันสังคม/สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
รายการหนังสือมาตรฐานการบัญชี และ มาตรฐานการสอบบัญช
          
คำศัพท์บัญชี : Dictionary

      วิธีปฏิบัติทางบัญชีและบทความน่ารู้ต่างๆ
คำศัพท์การลงทุนในตลาดทุน
       
ความสำคัญของแบบแจ้งข้อความกรรมการ
หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ
-> บัญชี - มาตรฐานการบัญชี
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีระหว่างของไทย
และต่างประเทศ update
การบันทึกบัญชีภาระค้ำประกัน (pdf 226kb)
การบัญชีเงินลงทุนใบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (pdf 330kb)
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (pdf 448kb)
วิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม (pdf 124kb)
การด้อยค่าของทรัพย์สิน และตารางเปรียบเทียมาตรฐานฉบับที่32,36

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203