ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
   

เส้นทางสู่การเป็น CPA

ลำดับที่ 1

แจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยใช้ แบบ ผส.1

 

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ

 
 1. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อม ต้นฉบับแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 2. สำเนาพร้อมต้นฉบับใบรับรอง ผลการศึกษาตลอด หลักสูตร (Transcript) กรณีฝึกหัดงานระหว่างการ ศึกษา ให้ใช้ให้หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่แสดงว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพ บัญชีกำหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา และวิชาสอบ บัญชี ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งรวมทุกวิชาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสืออื่นใด ของทางราชการ ซึ่งใช้ในการแสดงตนได้
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
ลำดับที่ 2
รายงานการฝึกหัดงาน ปีละ 1 ครั้ง นับจากวันแจ้งฝึกหัดงาน โดยใช้ แบบ ผส.2 และฝึกหัดงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเวลาฝึกหัดงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 ชม.
 

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ

 
 • เลขที่ คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
  หนังสือยืนยัน จากนิติบุคคลตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบรายงาน การฝึกหัดงาน สอบบัญชี ในแต่ละปีเพื่อยืนยันว่า ได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
ลำดับที่ 3
เมื่อสิ้นสุดการฝึกหัดงาน เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเวลาฝึกหัดงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 ชม.แล้ว ให้ยื่นแบบคำรับรองของผู้ให้การฝึกงาน แบบ ผส.3
  หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 
 • เลขที่คำขอ แจ้งการฝึกหัดงาน
  หนังสือยืนยัน จากนิติบุคคลตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบรายงาน การฝึกหัดงาน สอบบัญชีในแต่ละปี เพื่อยืนยันว่า ได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด (ในกรณีไม่ได้ยื่นในขั้นตอนการรายงานการฝึกหัดงาน)
ลำดับที่ 4
เมื่อเปลี่ยนผู้ให้การฝึกงาน จะต้องแจ้งต่อสภาวิชาชีพภายใน 1 เดือนนับแต่วันเปลี่ยนผู้ให้การ ฝึกหัดงาน โดยใช้ แบบ ผส.2 และ แบบ ผส.3 สำหรับผู้ให้การฝึกหัดงานคนเดิม และใช้ แบบ ผส.4 สำหรับผู้ให้การฝึกหัดงานคนใหม่
  หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 
 • เลขที่ คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
  หนังสือยืนยัน จากนิติบุคคลตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบรายงาน การฝึกหัดงาน สอบบัญชี ของผู้ให้การฝึกหัดงานคนเดิมเพื่อยืนยันว่า ได้เข้าตรวจสอบบัญชี ของนิติบุคคล รอบปีบัญชีใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
ลำดับที่ 5
ต้องผ่านการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบจะต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญา และอยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี หรือฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว

วิชาที่ทดสอบ แบ่งเป็นหกวิชา คือ วิชาการบัญชี ๑ วิชาการบัญชี ๒ วิชาการสอบบัญชี ๑ วิชา การสอบบัญชี ๒ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสอบผ่านทุกวิชา และได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ โดยผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสะสมผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา

คำขอเข้าทดสอบ (คลิ๊ก Download ที่นี่)

 
ลำดับที่ 6
เมื่อสอบผ่านครบทุกวิชาและได้หนังสือแจ้งสอบผ่านจากสภาพวิชาชีพแล้ว ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แบบ กบช.1 (ใช้แทนแบบของสภาฯชั่วคราว)
  หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ
 
 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน
 3. บัตรประจำตัวสอบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน


      มุมแบบทดสอบ CPA
วิชาที่สอบ และขอบเขตเนื้อหาแต่ละวิชา
รายการหนังสือ คู่มือ CPA Test
ข้อสอบเก่า (อัตนัย) (กระทรวงพาณิชย์)
  -   การบัญชี 1
  -   การบัญชี 2
  -   การสอบบัญชี 1
  -   การสอบบัญชี 2
  -   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
  -   การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบCPA ประจำปี 2551
ประกาศผลสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การขอตรวจดูผลคะแนนสอบ
(เดิม) หากผู้เข้าสอบมีข้อข้องใจกับผลคะแนนสอบ สามารถทำเรื่องขอดูคะแนนสอบ ได้ โดยส่งหนังสือไปที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ส่งถึง "ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและผู้สอบบัญชี" ระบุชื่อ เลขประจำตัวสอบ วิชาที่ต้องการขอดูคะแนนสอบ ครั้งที่สอบ และโทร.ติดต่อกลับ หลังจากทำเรื่องแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดวันเวลาให้ท่านมาดูคะแนนในภายหลัง
(ใหม่) ยื่นแบบคำขอนุญาตดูคะแนนการทดสอบต่อสภาวิชาชีพบัญชี


      แหล่งข้อมูลคู่มือ Auditor
พรบ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547
สภาวิชาชีพบัญชี
ข้อบังคับ และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มต่างๆ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบัญชี)
มาตรฐานการสอบบัญช
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีที่ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
รายการหนังสือมาตรฐานการบัญชี และ มาตรฐานการสอบบัญชี
ค้นหาข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์
คำศัพท์การลงทุน
แบบประเมินคุณภาพการควบคุมสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การบัญชีภาษีอากร
ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อเพิ่ม (ลด) ธุรกิจที่รับสอบบัญชี online
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
     กรุงเทพ
     ต่างจังหวัด
     ตลาดหลักทรัพย์
     ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
สถิติการรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชี
 วิธีปฏิบัติทางบัญชีและบทความน่ารู้ต่างๆ
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ update
ตัวอย่างการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การบันทึกบัญชีภาระค้ำประกัน (pdf 226kb)
การบัญชีเงินลงทุนใบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (pdf 330kb)
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (pdf 448kb)
วิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม (pdf 124kb)
ประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 8/2550 เรื่อง การบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชน
การด้อยค่าของทรัพย์สิน และตารางเปรียบเทียมาตรฐานฉบับที่32,36
   


      Tax Auditor
กำหนดการทดสอบTA ประจำปี 2551
บริการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์TA
ใครสามารถเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้บ้าง
ขั้นตอนการสมัครสอบ
วิชาที่ต้องทดสอบ และขอบเขตเนื้อหา
ตรวจผลการสอบ
เมื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว มีสิทธิและหน้าที่อย่างไร
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
การรายงานรายชื่อนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อ
หลักเกณฑ์การอบรม
องค์กรวิชาชีพที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรม
มารยาทของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
คู่มือการปฎิบัติงานของTA
ปฎิทินกำหนดการ
แบบฟอร์มพิมพ์TA
รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ถาม - ตอบยอดฮิต

 

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203