บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

ข่าวความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่างมาตรฐานการบัญชีและร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
จำนวน 24 ฉบับ ซึ่งขณะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

              สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะจัดอบรม/สัมมนา มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้ง 24 ฉบับ ข้างต้น รวมทั้งสรุปการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานดังกล่าวในเวลาอันใกล้นี้

       มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( กกบ.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 และอยู่ระหว่างการลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ รวม 24 ฉบับดังนี้

ลำดับที่

ฉบับที่

เรื่อง

วันถือปฏิบัติ

1

แม่บทการบัญชี ( ปรับปรุง 2552)

แม่บทการบัญชี

ใช้ทันทีที่ประกาศ
ในราชกิจจาฯ

2

ฉบับที่ 1 ( ปรับปรุง 2552)

การนำเสนองบการเงิน

1 ม.ค. 54

3

ฉบับที่ 2 ( ปรับปรุง 2552)

สินค้าคงเหลือ

1 ม.ค. 54

4

ฉบับที่ 7 ( ปรับปรุง 2552)

งบกระแสเงินสด

1 ม.ค. 54

5

ฉบับที่ 8 ( ปรับปรุง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1 ม.ค. 54

6

ฉบับที่ 10 ( ปรับปรุง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 ม.ค. 54

7

ฉบับที่ 11 ( ปรับปรุง 2552)

สัญญาก่อสร้าง

1 ม.ค. 54

8

ฉบับที่ 12 ( ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้

1 ม.ค. 56

9

ฉบับที่ 17 ( ปรับปรุง 2552)

สัญญาเช่า

1 ม.ค. 54

10

ฉบับที่ 20 ( ปรับปรุง 2552)

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1 ม.ค. 56

11

ฉบับที่ 23 ( ปรับปรุง 2552)

ต้นทุนการกู้ยืม

1 ม.ค. 54

12

ฉบับที่ 24 ( ปรับปรุง 2552)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1 ม.ค. 54

13

ฉบับที่ 27 ( ปรับปรุง 2552)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ม.ค. 54

14

ฉบับที่ 28 ( ปรับปรุง 2552)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

1 ม.ค. 54

15

ฉบับที่ 29 ( ปรับปรุง 2552)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง

1 ม.ค. 54

16

ฉบับที่ 31 ( ปรับปรุง 2552)

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

1 ม.ค. 54

17

ฉบับที่ 33 ( ปรับปรุง 2552)

กำไรต่อหุ้น ( ฉบับที่ 38 เดิม)

1 ม.ค. 54

18

ฉบับที่ 34 ( ปรับปรุง 2552)

งบการเงินระหว่างกาล ( ฉบับที่ 41 เดิม)

1 ม.ค. 54

19

ฉบับที่ 36 ( ปรับปรุง 2552)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ ( ฉบับที่ 36 เดิม)

1 ม.ค. 54

20

ฉบับที่ 37 ( ปรับปรุง 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

1 ม.ค. 54

21

ฉบับที่ 38 ( ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 ม.ค. 54

22

ฉบับที่ 40 ( ปรับปรุง 2552)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 ม.ค. 54

23

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ( ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำเนินงานที่ยกเลิก

1 ม.ค. 54

24

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 ( ปรับปรุง 2552)

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

1 ม.ค. 54

•  ร่างมาตรฐานการบัญชีและร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อยู่ระหว่างการทบทวนรอบสุดท้าย
ของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันถือปฏิบัติ รวม 14 ฉบับ

ลำดับที่

ฉบับที่

เรื่อง

วันถือปฏิบัติ

1

ฉบับที่  16 ( ปรับปรุง 2552)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

1 ม.ค. 54

2

ฉบับที่  18 ( ปรับปรุง 2552)

รายได้

1 ม.ค. 54

3

ฉบับที่  19

ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 ม.ค. 54

4

ฉบับที่  21 ( ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1 ม.ค. 56

 

5

ฉบับที่  26 ( ปรับปรุง 2552)

การบัญชีและการรายงานสำหรับโครงการผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังเกษียณอายุ

1 ม.ค. 54

6

ฉบับที่  32 ( ปรับปรุง 2552)

การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ( ฉบับ 48 เดิม)

1 ม.ค. 56

7

ฉบับที่  39 ( ปรับปรุง 2552)

การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

1 ม.ค. 56

8

ฉบับที่  41 ( ปรับปรุง 2552)

เกษตรกรรม

ยังไม่กำหนด

9

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 ( ปรับปรุง 2552)

การปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินครั้งแรก

ยังไม่กำหนด

10

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1 ม.ค. 54

11

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ( ปรับปรุง 2552)

การรวมธุรกิจ

1 ม.ค. 54

12

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ( ปรับปรุง 2552)

สัญญาประกันภัย

1 ม.ค. 56

13

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ( ปรับปรุง 2552)

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน

1 ม.ค. 56

14

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ( ปรับปรุง 2552)

ส่วนงานปฏิบัติการ

1 ม.ค. 56

ที่มา : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ที่มา : www.fap.or.th




   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203