บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง 1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และมาตราฐานการบัญชีควรเป็นกฎหมายหรือไม่ ?

ตามที่พระราชญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

แก้ไขจากประกาศคณะปฏิวัติ 285 (ปว. 285) ให้การจัดทำบัญชีของธุรกิจมีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งจาก พ.ร.บ.การบัญชีดังกล่าวได้ส่งผล

ต่อผู้ประกอบการในฐานะผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือสมุหบัญชีในฐานะผู้ทำบัญชี ตลอดจนการบัญญัติให้มาตรฐานบัญชีเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ นั้น

คณะกรรมการธุรกิจและการลงทุน หอการค้าไทย พิจารณาเห็นว่า พ.ร.บ.บัญชีดังกล่าวมีทั้งประโยชน์ และอุปสรรคต่อผู้มีหน้าที่จัด

ทำบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบการโดยรวม ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อเรื่อง " 1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชี

โดยรวม ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อเรื่อง " 1 ปี กับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบั

Emerrald ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและนักบัญชี ตลอดจนเป็นการระดมข้อคิดเห็นผลกระทบในมุมมองต่างๆ

เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้พิจารณาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.ryt9.com

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203