บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข่าวบัญชี

 

กรมสรรพากรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จิตสานึกรับผิดชอบปลูกฝังเด็กไทย โตไปเสียภาษีถูกต้อง

กรมสรรพากร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จิตสานึกรับผิดชอบ
ปลูกฝังเด็กไทย โตไปเสียภาษีถูกต้อง


วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2553 ) เวลา 10.00 น. นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร
เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club) ” ปี 2
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ กรมสรรพากรจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club) ปี 2 ภายใต้แนวคิด เด็กทั่วไทย
ใส่ใจหน้าที่ โตขึ้นเป็นคนดี เสียภาษีให้ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษี รวมทั้ง ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการทาหน้าที่พลเมืองดี เสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยใช้ละครเวที เกม และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลาง
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งละครเวทีจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการเสียภาษี สามารถสื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ว่าภาษีอากรที่เสียไปนั้น จะนากลับคืนสู่ประเทศชาติในรูปแบบของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ ในปัจจุบัน เราจะเห็นข่าวว่ามีผู้ใหญ่หลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
ทาให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับเด็กและเยาวชน กรมสรรพากรเชื่อว่าการจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากประเทศได้นั้น จะต้องเริ่มต้นปลูกฝังคุณธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อประเทศกันตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นโครงการ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club) ของเรา จึงมีแนวความคิดที่จะช่วยปลูกฝังความสานึกรับผิดชอบ และรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กาลังเติบโต และกาลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เมื่อโตขึ้นจะได้เป็น

พลเมืองที่ดีของประเทศ มีคุณธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อประเทศ ไม่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ไม่คดโกงประเทศชาติ ”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวต่อไปว่า “ กิจกรรม สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club)
จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองในปี 2553 นี้ กรมสรรพากร จึงได้ขยายขอบเขตโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยจะทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวนรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ,000 คน จาก 6 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล เป็นต้น ”

สาหรับกิจกรรม “ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club) ” ปี 2 ซึ่งกรมสรรพากรจะเดินสายไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกันนั้น ประกอบด้วย กิจกรรม Walk Rally , นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี พร้อมด้วยกิจกรรม On Stage เพื่อให้ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีผ่านกิจกรรมละครเวที
เรื่อง “ ผู้กล้าตะลุยเมืองใต้ทะเล ” รวมทั้งการพบปะ พูดคุย และร่วมเล่นเกมกับดารารับเชิญ 2 ท่าน
คือ น้องซูซี่ - สุษิรา แอนจิลีน่า แน่นหนา นางเอกขวัญใจเยาวชน และ น้องนนท์-ภูดิศ สุริยวงศ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียภาษีให้กับเด็ก ๆ

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้จัดให้มีกิจกรรม “ เที่ยวให้ทั่ว ทัวร์รอบบ้านสรรพากร ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีระหว่างเด็ก ๆ กับกรมสรรพากร โดยจะนาเด็กนักเรียนจานวน 120 คน จาก 6 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมสรรพากร อาทิ เที่ยวชมกรมสรรพากร การแข่งขันประกวด
สุนทรพจน์ ร่วมสนุกกับการพับกระดาษแบบโอริกามิ และชมมินิคอนเสิร์ตของนักแสดงจากละครน้องใหม่ ร้ายบริสุทธิ์

สาหรับเด็ก ๆ ที่สนใจติดตามข่าวสารโครงการฯ สามารถสมัครสมาชิก เพื่อค้นหาข้อมูลและข่าวสารความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ ที่ www.rdyouthclub.com


ที่มา : rd.go.th กรมสรรพากร

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203