บัญชี, การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 
 
 
 
 
   
 
Monday, January 4, 2016
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญช

 
 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

( ฉบับที่ ๒ )

เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก

. ศ . ๒๕๔๗

----------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ และกำหนดวิธีการรับสมัครสมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ ( ๑๑ ) มาตรา ๑๓ ( ๔ ) ( ๕ ) และ ( ๖ ) มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ( ฉบับที่ ๒ ) เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก พ . ศ . ๒๕๔๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี

“ คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

“ ปี ” หมายความว่า ปีปฏิทิน

หมวด ๑

สมาชิกสามัญ

________

ข้อ ๔ สมาชิกสามัญต้องมี คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ ( ๑ ) ( ๒ ) และ ( ๓ ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับนี้ด้วย

ข้อ ๕ กรณีดั งต่อไปนี้ ให้ถือว่าสมาชิกสามัญเป็ นผู้มีพฤติการณ์อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีตามมาตรา ๑๓ ( ๔ ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗

( ๑ ) ได้รั บโทษจรรยาบรรณไม่ ว่าด้วยโทษใดก็ตามตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี ด้วยเหตุที่มีข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

( ก ) แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยมิได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

( ข ) มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือชื่อ

( ค ) แนะนำให้ลูกค้าเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

( ง ) แสดงความเห็นต่องบการเงินที ่นำส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงินแต่ละชุดแสดงข้อมูลต่างกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร

( จ ) แจ้งข้อความหรือจัดทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ

( ฉ ) มีพฤติกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกำหนดว่าเป็นพฤติการณ์อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี

( ๒ ) กระทำผิดจรรยาบรรณโดยได้รับโทษตามมาตรา ๔๙ ( ๔ ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ ซ้ำกันมากกว่าหนึ่งครั้ง กรณี ตาม ( ๑ ) และ ( ๒ ) ข้างต้น ผู้กระทำต้องพ้นโทษจรรยาบรรณมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี จึงจะสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่สมาชิกสามัญกระทำความผิดและได้รับโทษถึงที่สุดให้จำคุกในคดีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคดีที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามมาตรา ๑๓ ( ๕ ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗

( ๑ ) คดีตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ยกเว้นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และความผิดฐานบุกรุก

( ๒ ) ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำหรือรับรองงบการเงินหรือบัญชีอื่นใดอันไม่ถูกต้องหรือทำรายงานเท็จ

( ๓ ) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน

( ๔ ) ถูกลงโทษเนื่องจากเป็นผู้ล้มละลายทุจริต กรณีตาม ( ๑ ) ( ๒ ) ( ๓ ) และ ( ๔ ) ข้างต้น ผู้กระทำความผิดต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จึงจะสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้

ข้อ ๗ สมาชิกสามัญต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการโดยการปรึกษาหารือกับคณะแพทย์ไม่น้อยกว่าสามคนเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ

หมวด ๒

สมาชิกวิสามัญ

__________

ข้อ ๘ สมาชิกวิสามัญต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

( ๑ ) สมาชิกวิสามัญซึ่งมีสัญชาติไทย

( ก ) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(ข) สำเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามี ความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี

( ค ) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗

( ๒ ) สมาชิกวิสามั ญผู ้ซึ ่งไม่ มีสั ญชาติไทย ต้องมีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗

หมวด ๓

สมาชิกสมทบ

________

ข้อ ๙ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ . ศ . ๒๕๔๗ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

( ๑ ) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

( ๒ ) มีวุฒิการศึกษา ดังนี้

( ก ) สำเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) ทางด้านการบัญชีหรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลักบริหารธุรกิจ ( สาขาวิชาการบัญชี ) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี หรือ

( ข ) อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี หรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลัก บริหารธุรกิจ ( สาขาวิชาการบัญชี )

( ๓ ) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗

หมวด ๔

การรับสมัครสมาชิก

________

ข้อ ๑๐ ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ณ ที่ทำการของสภาวิชาชี พบัญชีหรือสถานที่อื่นที่ นายกสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมัครหรือพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจากระบบข้อมูลสารสนเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีจัดบริการ พร้อมทั้งหลักฐานดังต่อไปนี้

( ๑ ) สำเนาปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรองการอยู่ระหว่างการศึกษาในกรณีเป็นผู้สมัครสมาชิกสมทบซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา

( ๒ ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสืออื่นใดของทางราชการซึ่งใช้ในการแสดงตนได้ตามกฎหมาย หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทย

( ๓ ) รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน ๑ ปี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาดหนึ่งนิ้ว จำนวน ๒ รูป

กรณีผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยยื่นใบสมัครขอเป็นสมาชิกวิสามัญ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานว่า ประเทศที่ตนมีสัญชาติยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได้

การสมัครเป็นสมาชิกและชำระค่าบำรุงอาจกระทำได้ ทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีจัดไว้ให้

สมาชิกใหม่ต้องชำระค่าบำรุงพร้อมกับการยื่นใบสมัคร

การชำระค่าบำรุง ให้เป็นไปตามวิธีการที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัครเป็นสมาชิกให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้ มีรายชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อหลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองและจัดทำไว้เป็นการทั่วไป และเพิ่มเติมแก้ไขเป็นระยะ

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัครรายใด ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและรับรองปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ของสถาบันการศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ คณะทำงานอาจพิจารณาจากการรับรองหลักสูตรของส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการรับรองการศึกษาก็ได้

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับใบสมัครสมาชิกและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้กับผู้นั้น ในกรณีที่ไม่รับเป็นสมาชิก ให้คืนค่าบำรุงโดยไม่มีดอกเบี้ย

บัตรประจำตัวสมาชิกให้มีอายุเท่ากับรอบระยะเวลาการชำระค่าบำรุงสมาชิก

แบบบัตรประจำตัวสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการออกบั ตร การขอมีบัตรใหม่ การขอบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่สูญหายหรือชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนข้อมูลบุคคลในบัตร ให้เป็นไปตามที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

การออกบัตรประจำตัวสมาชิกสำหรั บปีถัดไปหรือคราวถัดไปอาจกระทำล่วงหน้าก่อนบัตรหมดอายุได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และก่อนออกบัตรประจำตัวสมาชิก ให้นายทะเบียนตรวจสอบการชำระค่าบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน

การออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่สูญหายหรือชำรุดเสียหาย หรือเนื่องจากการเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลในบัตร ต้องชำระค่าทำบัตร ๒๐๐ บาท

ข้อ ๑๓ ให้นายทะเบียนจัดให้มีทะเบียนสมาชิกไว้เป็นหลักฐานและเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทยเลิกกันให้บรรดาผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อยู่ในวันที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเลิกกัน ที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกภายในเดือนมีนาคม พ . ศ . ๒๕๔๘ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าบำรุง ตามข้อ ๑๐ วรรคสี่ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

( ๑ ) ผู้ซึ่งได้ชำระค่าสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นรายปี ให้เริ่มชำระค่าสมาชิกในปี ๒๕๔๙

( ๒ ) ผู้ซึ่งได้ชำระค่าสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นรายสามปี ให้เริ่มชำระค่าสมาชิกในปี ๒๕๕๑

( ๓ ) ผู้ซึ่งได้ชำระค่าสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นรายห้าปี ให้เริ่มชำระค่าสมาชิกในปี ๒๕๕๓

( ๔ ) ผู้ซึ่งได้ชำระค่าสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตลอดชีพ ให้เริ่มชำระค่าสมาชิกในปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ชำระค่าสมาชิกตามข้อบังคับนี้แล้วจนถึงเวลาที่กำหนดใน ( ๑ ) ( ๒ ) ( ๓ ) หรือ ( ๔ ) แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ . ศ . ๒๕๔๗

( ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช )

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

   

   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 buncheeaudit.com - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203