ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
  รวบรวมเรื่องราวของ พรบ.วิชาชีพบัญชี ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน

              

      ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
ฉบับที่ 1 เรื่อง วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ พ.ศ.2547
ฉบับที่ 2 เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 3 เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 4 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 5 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพแต่ละด้าน พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 6 เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 7 เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 8 เรื่อง การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง หรือการพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการด้านอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2548
ฉบับที่ 10 เรื่อง ระยะเวลาการประกอบบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 11 เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญช
ฉบับที่ 12 เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549    
ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549   
ฉบับที่ 14 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด
   
   
  •  รวมประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
  •  รวมประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547    
  • คำชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการนับชั่วโมงอบรมของผู้ทำบัญชี   
     
Download แบบฟอร์มสภาวิชาชีพ
แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
 
แบบฟอร์มทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสมาชิกและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
 
แบบฟอร์มจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 
แบบฟอร์มอบรมสัมมนาี
 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203