ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 
วิชาที่สอบ และขอบเขตเนื้อหาแต่ละวิชา
 
 

วิชาการบัญชี (สำหรับการทดสอบครั้งที่1/2550,2/2550)
  ความรู้เกี่ยวกับพรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543
  การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามแม่บทการบัญชี
  มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ และการตีความมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง ก.บช. มีมติให้ประกาศใช้แล้ว
 องค์ประกอบของการแสดงรายการ และวิธีจัดทำงบกระแสเงินสด
  การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น งานก่อสร้างตามสัญญา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเช่าซื้อ สัญญาเช่าระยะยาว ฯลฯ
  การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน
  ตราสารทางการเงินและวิธีการทางบัญชี
  เงินลงทุนและการจัดทำงบการเงินรวม
  ปัญหาในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี การคำนวณกำไรต่อหุ้น รายการพิเศษ ฯลฯ
  ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เช่น ภาระผูกพันและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน กิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับผู้สอบบัญชีในการประกอบวิชาชีพ เช่น การบัญชีต้นทุนงาน ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ เป็นต้น

วิชาการบัญชี 1 (สำหรับการทดสอบครั้งที่3/2550 เป็นต้นไป)
  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
  แม่บทการบัญชี
  สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินลงทุน
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  การด้อยค่าของทรัพย์สิน
  ประมาณการหนี้สิน
  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
  การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
  การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และการตีความตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

วิชาการบัญชี 2 (สำหรับการทดสอบครั้งที่3/2550 เป็นต้นไป)
  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
  รายได้ของธุรกิจประเภทต่างๆ
  การนำเสนองบการเงิน
 งบการเงินระหว่างกาล
  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และเรื่องอื่นๆที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และการตีความตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
  ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีต้นทุน การคำนวณต้นทุน และการบันทึกบัญชี การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนต้นทุนร่วม และการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้


วิชาการสอบบัญชี 1
  ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงาน การทุจริตและข้อผิดพลาด
  การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ
  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และความเสี่ยงจากการควบคุม
 เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
  วิธีการจัดทำกระดาษทำการ การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบในสาระสำคัญของรายการต่าง ๆ ในงบการเงิน
 หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน
 การตรวจสอบรายได้ การตรวจสอบต้นทุนและค่าใช้จ่าย การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ถาวร เจ้าหนี้การค้า หนี้สินอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสม

วิชาการสอบบัญชี 2
  ความรู้เกี่ยวกับมรรยาท(จรรยาบรรณ)ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทำแนวการตรวจสอบ
 ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ
  การสอบทานและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
  การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น
  การเขียนรายงานการสอบบัญชีในกรณีต่างๆ  การเขียนรายงานต่องบการเงินเปรียบเทียบ
  การบริการเกี่ยวเนื่องของผู้สอบบัญชีและการรายงานการบริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชี

วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
  พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท)
  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการสอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์
  ประมวลรัษฏากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการประมวลผล
  การตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล
  การประเมินความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ
  เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี

*** ดูเค้าโครงเนื้อหาการทดสอบทั้งหมดของทุกวิชา ***

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203