ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว B ในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

bad debt
 
หนี้สูญ
balance
 
ยอดคงเหลือ
balance sheet
 
งบดุล
balance sheet account
 
บัญชีงบดุล
bank
 
บัญชี ฝากเงินธนาคาร
bank balance
 
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
bank charge
 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
bank confirmation
 
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร
bank credit
 
เครดิตธนาคาร
bank discount
 
ส่วนลดธนาคาร
bank loan
 
เงินกู้ธนาคาร
bank note
 
ธนบัตร
bank overdraft
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
bank reconciliation
 
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
bank report
 
รายงานเงินฝากธนาคาร
bank statement
 
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร
bank statement
 
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
barter
 
การแลกเปลี่ยน
base period,
 
ปีที่ใช้เป็นปีฐาน
basic assumption of accounting
 
ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี
basic concept
 
แนวความคิดเบื้องต้น
basic principle of accounting
 
หลักการบัญชีเบื้องต้น
basis of accounting
 
เกณฑ์ทางการบัญชี
batch costing
 
วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง
bias
 
ความลำเอียง
bill of exchange
 
ตั๋วแลกเงิน
bill of lading
 
ใบตราส่งสินค้า
bill payable
 
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน
bill receivable
 
ลูกหนี้ตั๋วเงิน
black market
 
ตลาดมืด
bond
 
หุ้น
bond discount
 
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้
bond premium
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
bond, debenture
 
พันธบัตร
book of account
 
สมุดบัญชี
book of orginal entry,
 
สมุดรายวันขั้นต้น
book value
 
มูลค่าตามบัญชี
book value per share
 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
bookkeeper
 
พนักงานบัญชี
bookkeeping
 
การลงบัญชี
boud fund
 
กองทุนพันธบัตร
bought day book
 
สมุดรายวันซื้อ
branch
 
สาขา
branch accounts
 
บัญชีสาขา
break-even analysis
 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
break-even chart
 
ผังแสดงจุดคุ้มทุน
break-even point
 
จุดคุ้มทุน
bring forward
 
ยอดยกมา
broker
 
นายหน้า
brokerage
 
ค่านายหน้า
brought forward
 
ยอดยกมา
budget
 
งบประมาณ
budget document
 
เอกสารการจัดทำงบประมาณ
budget manual
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
budget period
 
รอบระยะเวลางบประมาณ
budget period
 
ปีงบประมาณ
budget variance
 
ผลที่ต่างจากงบประมาณ
budgetary control
 
การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน
building, plant
 
อาคาร
business combination
 
การควบกิจการ
business risks
 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ
business transaction
 
รายการทางธุรกิจ
by product
 
ผลิตผลพลอยได้
basis swap
 
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203