ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว C ในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

capacity ratio
 
อัตราส่วนของกำลังการผลิต
capacity variance
 
ผลต่างของกำลังการผลิต
capital
 
ทุน
capital account
 
บัญชีทุน
capital budget
 
งบประมาณรายจ่ายการลงทุน
capital expenditure
 
รายจ่ายการลงทุน
capital fund
 
เงินกองทุนสะสม
capital gain
 
กำไรส่วนทุน
capital reserve
 
ทุนสำรอง
capital stock
 
ทุนเรือนหุ้น
capital surplus
 
ส่วนเกินทุน
carry forward
 
ยอดยกไป
carrying cost
 
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
cash
 
เงินสด
cash on hand
 
เงินสดในมือ
cash account
 
บัญชีเงินสด
cash at bank
 
เงินฝากธนาคาร
cash basis
 
เกณฑ์เงินสด
cash book
 
สมุดบัญชีเงินสด
cash book C.B.
 
สมุดบัญชีเงินสด
cash budget
 
งบประมาณเงินสด
cash disbursement journal
 
สมุดรายวันเงินสดจ่าย
cash discount
 
ส่วนลดเงินสด
cash dividend
 
เงินสดปันผล
cash equivalent
 
รายการเทียบเท่าเงินสด
cash flow
 
กระแสเงินสด
cash flow statement
 
งบบัญชีกระแสเงินสด
cash inflow
 
กระแสเงินสดเข้า
cash journal
 
สมุดเงินสด
cash outflow
 
กระแสเงินสดออก
cash receipts journal
 
สมุดรายวันเงินสดรับ
cash-flow budget
 
งบประมาณกระแสเงินสด
cashier’s cheque
 
เช็คของขวัญ
certificate of deposit
 
บัตรเงินฝาก
certified check
 
เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
certified internal auditor
 
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
certified public accountant (CPA)
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
charity
 
ค่าการกุศล
chart of accounts
 
ผังบัญชี
check register
 
ทะเบียนเช็ค
cheque
 
เช็ค
clearing accounts
 
บัญชีระหว่างโอน
closing entry
 
รายการปิดบัญชี
closing trial balance
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี
collection period
 
ระยะเวลารอรับชำระหนี้
combined financial statement
 
งบการเงินรวม
commission
 
ค่านายหน้า
common stock
 
หุ้นสามัญ
comparative financial statement
 
งบการเงินเปรียบเทียบ
completed contract method
 
วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา
completeness
 
ความครบถ้วน
compliance audit
 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
composite depreciation method
 
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
composite depreciation rate
 
อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
compound interest depreciation method
 
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น
concept
 
แนวความคิด
condensed financial statement
 
งบการเงินอย่างย่อ
confirmation
 
การยืนยันความถูกต้อง
conservatism
 
หลักความระมัดระวัง
consignee
 
ผู้รับฝากขาย
consignment
 
การฝากขาย
consignor
 
ผู้ฝากขาย
consignor
 
ผู้ฝากขาย
consistency
 
ความสม่ำเสมอ
consolidated financial statement
 
งบการเงินรวม
consolidation
 
การรวมกิจการ
contingence
 
ค่าเสี่ยงภัย
contingent asset
 
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
contingent charge
 
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
contingent cost
 
ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
contingent liability
 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
contra accounts
 
บัญชีตรงข้าม
contract
 
สัญญา
contribution margin
 
กำไรผันแปร
control account
 
บัญชีคุมยอด
controllable cost
 
ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้
controller, comptroller
 
ผู้ควบคุมบัญชี
conversion
 
การแปลงสภาพ
conversion cost
 
ต้นทุนการแปลงสภาพ
convertible bond
 
พันธบัตรแปลงสภาพ
copyright
 
ลิขสิทธิ์
corporation
 
บริษัท จำกัด
cost
 
ต้นทุน
cost accounting
 
การบัญชีต้นทุน
cost allocation
 
การปันส่วนต้นทุน
cost and freight
 
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง
cost and freight (C;F)
 
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง
cost and freight C;F
 
ต้นทุนบวกค่าระวาง
cost method
 
วิธีราคาทุน
cost of goods manufactured
 
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ
cost of goods sold
 
ต้นทุนสินค้าขาย
cost of production
 
ต้นทุนการผลิต
cost of sales
 
ต้นทุนขาย
cost unit
 
ต้นทุนต่อหน่วย
cost, insurance and freight (C.I.F.)
 
ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
cost-benefit analysis
 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
cost-plus pricing
 
การตั้งราคาจากทุน
cost-volume-profit analysis
 
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร
cpital asset
 
สินทรัพย์จากการลงทุน
credit
 
เครดิต
credit balance
 
ยอดดุลเครดิต
cross check
 
การสอบยันความถูกต้อง
cross currency interest rate swap
 
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
cross-reference
 
การอ้างอิงระหว่างกัน
currency futures
 
ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
currency option
 
สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
currency seap
 
การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน
current account
 
บัญชีเดินสะพัด
current asset
 
สินทรัพย์หมุนเวียน
current cost
 
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน
current file
 
แฟ้มปัจจุบัน
current liability
 
หนี้สินหมุนเวียน
current operating performance
 
งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน
current ratio
 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
cut-off
 
การตัดยอด

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203