ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว i ในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

imprest cash
 
วงเงินสดย่อย
income
 
รายได้
income tax
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
incredmental cost
 
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น
incremental
 
ส่วนเพิ่ม
incremental revenue
 
รายได้ส่วนเพิ่ม
independent
 
เป็นอิสระ
index
 
ดัชนี
indirect cost
 
ต้นทุนทางอ้อม
indirect cost centre
 
ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม
indirect expense
 
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
indirect labor
 
ค่าแรงทางอ้อม
indirect material
 
วัสดุทางอ้อม
indorse
 
สลักหลัง
inflation
 
เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง
input tax
 
ภาษีซื้อ
installment method of accounting
 
วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง
installment sale
 
การขายผ่อนส่ง
installment, instalment
 
เงินค่างวด
instrument
 
หลักฐาน
intanbible asset
 
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
intangible
 
จับต้องไม่ได้
intangible fixed asset
 
ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน
interest
 
ดอกเบี้ย
interest rate futures
 
ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
interim dividend
 
เงินปันผลระหว่างกาล
interim financial statement
 
งบการเงินระหว่างกาล
internal audit
 
การตรวจสอบบัญชีภายใน
internal control
 
การควบคุมภายใน
internal control system
 
ระบบการควบคุมภายใน
inventory
 
สินค้าคงเหลือ
inventory control
 
การควบคุมสินค้าคงเหลือ
inventory turnover
 
อัตราการหมุนของสินค้า
investing actitities
 
กิจกรรมการลงทุน
investment
 
เงินลงทุน
invoice
 
ใบกำกับสินค้า

 

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203