ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว Dในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

day book
 
สมุดรายวัน
day rate
 
อัตราค่าแรงรายวัน
debenture stock
 
หุ้นกู้
debit
 
เดบิต
debit balance
 
ยอดดุลเดบิต
debit note
 
ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้
debt ratio
 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
debtor
 
ลูกหนี้
declared dividend
 
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย
declining balance method
 
วิธียอดลดลง
defective product
 
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ
deferred charge
 
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
deferred debit
 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
deferred debt
 
ลูกหนี้รอตัดบัญชี
deferred expense
 
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี
deferred income
 
รายได้รอการรับรู้รายได้
deferred income tax
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
deferred revenue
 
รายได้รอดการตัดบัญชี
deficit
 
ขาดทุนสะสม
depletion
 
การตัดค่าสูญสิ้น
deposit
 
เงินมัดจำ
deposit account
 
บัญชีเงินฝากประจำ
deposit-taker
 
ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
depreciation
 
ค่าเสื่อมราคา
depreciation adjustment
 
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
detail account
 
บัญชีสาขา
devaluation
 
การลดค่าเงินตรา
differentail cost
 
ต้นทุนส่วนแตกต่าง
differential
 
ส่วนเพิ่ม
direct costing
 
การบัญชีต้นทุนทางตรง
direct labor
 
ค่าแรงงานทางตรง
direct labor hour
 
ชั่วโมงค่าแรงทางตรง
direct material
 
วัตถุทางตรง
direct material cost
 
ต้นทุนวัสดุทางตรง
direct overhead
 
ค่าใช้จ่ายทางตรง
direct wages
 
ค่าจ้างทางตรง
disclosure
 
การเปิดเผยข้อมูล
discount
 
ส่วนลด
discount received
 
ส่วนลดรับ
distribution expense
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย
dividend
 
เงินปันผล
documentary credit
 
เอกสารสำหรับสินเชื่อ
double-entry system
 
ระบบบัญชีคู่
doubtful accouhts
 
หนี้สงสัยจะสูญ
down payment
 
เงินเริ่มแรก
drawing account
 
บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203