ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว P ในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

packing credit
 
สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก
paid-in capital
 
ทุนชำระแล้ว
par value
 
ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์
parent company
 
บริษัทใหญ่จำกัด
partner
 
หุ้นส่วน
partnership
 
ห้างหุ้นส่วน
patent
 
สิทธิบัตร
payback period
 
ระยะเวลาคืนทุน
payroll
 
เงินเดือน
peety cash book
 
สมุดเงินสดย่อย
pension fund
 
กองทุนบำเหน็จ บำนาญ
percentage of completion method
 
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
performance audit
 
การตรวจสอบการปฏิบัติการ
period cost
 
ต้นทุนตามงวดระยะเวลา
periodic inventory method
 
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
permanent file
 
แฟ้มถาวร
perpetual inventory method
 
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง
personal account
 
บัญชีส่วนบุคคล
petty cash
 
เงินสดย่อย
petty cash
 
เงินสดย่อย
physical check,
 
การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่
pledging of accounts receivable
 
การจำนำบัญชีลูกหนี้
posting
 
การผ่านรายการบัญชี
preaudit
 
การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ
preclosing trial balance
 
งบทดลองก่อนปิดบัญชี
predetermined overhead rate
 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า
preferred stock
 
หุ้นบุริมสิทธิ
premium on share
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
prepaid expense
 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
present value
 
มูลค่าราคาปัจจุบัน
present value PV.
 
มูลค่าปัจจุบัน
price variance
 
ผลต่างจากราคา
primary earnings per share
 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
prime cost
 
ต้นทุนขั้นต่ำ
prime rate
 
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด
prime rate
 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
principles of accounting
 
หลักการบัญชี
private company
 
บริษัทเอกชน
private offering,
 
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง
procedure
 
ขบวนการ
process costing
 
การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง
product
 
ผลิตภัณฑ์
product cost
 
ต้นทุนผลิตภัณฑ์
production control
 
การควบคุมจำนวนการผลิต
productive output method
 
วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้
Professional Ethics-Auditor
 
มรรยาทของผู้สอบบัญชี
profit
 
กำไร
profit and loss account
 
บัญชีกำไรขาดทุน
profit and loss appropriation account
 
บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร
profit and loss statement
 
งบกำไรขาดทุน
promissory note
 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
property
 
ที่ดิน
property, plant and equipment
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
proprietor
 
ผู้ประกอบการ
provident fund
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
public company
 
บริษัทมหาชน จำกัด
public limited company
 
บริษัทมหาชน จำกัด
public offering
 
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป
purchase
 
ซื้อ
purchase discount
 
ส่วนลดรับ
purchases day book
 
สมุดรายวันซื้อเชื่อ
purchases ledger
 
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ
purchases order
 
คำสั่งซื้อ
purchases return
 
สินค้าส่งคืน
purchases return book
 
สมุดบันทึกรายวันส่งคืน
purchasing power
 
อำนาจซื้อ

 

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203