ข่าวบัญชี
บัญชี,การบัญชี
การสอบบัญชี
ภาษี
พรบ.การบัญชี
รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนการค้า
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท
 

 
 
 
   ค้นหาที่ Google
 
 

 


บัญชี การบัญชี

 
อักษร A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ต้องการ More Vocabulary ตัว S ในรูปแบบภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

safety stock
 
ของคลังในระดับที่ปลอดภัย
salary
 
เงินเดือน
sale
 
ขาย
sales day book
 
สมุดรายวันขาย
sales discount
 
ส่วนลดจ่าย
sales invoice
 
ใบกำกับสินค้า
sales journal
 
สมุดรายวันขาย
sales ledger
 
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
sales return
 
สินค้ารับคืน
sales value
 
ราคาขาย
sample
 
ตัวอย่าง
schedule
 
ตารางเวลา
scrap
 
เศษซาก
scrap value
 
ราคามูลค่าซาก
scrap value
 
มูลค่าเศษซาก
secured bond
 
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
securities company
 
บริษัทหลักทรัพย์
security
 
หลักทรัพย์
security portfolio
 
กลุ่มหลักทรัพย์
sell
 
ขาย
seller
 
พ่อค้า
selling expense
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย
semifixed cost
 
ต้นทุนกึ่งคงที่
service-hours method
 
วิธีชั่วโมงทำงาน
share
 
หุ้น
shareholder
 
ผู้ถือหุ้น
shareholders’ equity
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
short-term liability
 
หนี้สินระยะสั้น
single currency interest rate swap
 
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน
single-entry system
 
ระบบบัญชีเดี่ยว
single-step income statement
 
งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
sinking fund
 
กองทุนจม
sinking fund method
 
วิธีกองทุนจม
spoilage
 
ของเสีย
stamp duty
 
อากรแสตมป์
standard
 
มาตรฐาน
standard price
 
ราคามาตรฐาน
standard cost
 
ต้นทุนมาตรฐาน
standard costing
 
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
standby letter of credit
 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน
state enterprise
 
รัฐวิสาหกิจ
stated value
 
มูลค่าที่กำหนด
statement
 
งบ, ใบแจ้งยอด
statement of changes in financial position
 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
statement of financial position
 
งบแสดงฐานะการเงิน
statement of sources and applications of funds
 
งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน
stock
 
หุ้นทุน
stock dividend
 
หุ้นปันผล
stock split
 
การแยกหุ้นทุน
straight-line method
 
วิธีเส้นตรง
subsidiary
 
สาขาย่อย
subsidiary accounts
 
บัญชีย่อย
subsidiary company
 
บริษัทย่อย
subsidiary ledger
 
สมุดแยกประเภทย่อย
subsidize
 
ลดลง
sum-of-the-years-digits-method
 
วิธีนับผลรวมจำนวนปี
sunk cost
 
ต้นทุนจม
supplementary statement
 
รายละเอียดประกอบ
supply
 
วัสดุ
surplus
 
ส่วนเกิน
suspense account
 
บัญชีพัก

 

 

 

บริการ online
แจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชี+CPD
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
ตรวจข้อมูลขอคืนภาษีภงด.90,91

ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ตลาด หลักทรัพย์
ชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
ชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA
รายชื่อ TA

แบบฟอร์มงานบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
แบบฟอร์มสอบบัญชี
แบบฟอร์ม TA
แบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
แบบฟอร์มประกันสังคม
แบบนำส่งงบการเงิน (สปช.3)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
รวมแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลใช้บ่อย
ปฏิทินภาษี
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยฝาก/กู้ ทุกธนาคาร
ราคาปิดหุ้นรายตัว
ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV)
กำหนดสอบ CPA
ประกาศผลสอบ CPA
ปฏิทิน TA

คลังข้อมูลนักบัญชี
รวมข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี
แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานสอบบัญชี
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลรัษฎากร on line
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
คลีนิคบัญชี
ความรู้งานประกันสังคม
กฎหมายออกใหม่เดือนนี้
ตรวจชื่อสถานศึกษาขอหักลดหย่อน
ตรวจชื่อสาธารณกุศลที่หักลดหย่อน
ข่าวกรมสรรพากร

FAQ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร

ถาม-ตอบกระทรวงพาณิชย์
ถาม-ตอบกรมสรรพากร
หน่วยบริการภาษีเขต กทม.
   |   ข่าวบัญชี  |   บัญชี-การบัญชี   |   การสอบบัญชี   |   ภาษี   |   พรบ.การบัญชี   |   เครื่องหมายการค้า   |
บริการของเรา   :   รับทำบัญชี   |   ตรวจสอบบัญชี   |   จดทะเบียนบริษัท   |   ลิงค์สำคัญ  l  Site Map
จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล Copyright @ 2004 สำนักงานบัญชี buncheeaudit.com สงวนลิขสิทธิ์ - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท
6/792-3 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-397-7201-2 , 02-720-9755-6 Fax : 02-397-7203